Walne Zgromadzenie 26.05.2018

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 1 „PUSZCZA” w Piszu

na podstawie §55 Statutu PZŁ zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Koła
na dzień 26.05.2018 roku ( sobota) o godz. 09:00 w Sali Starostwa Powiatowego
w Piszu ul. Warszawska 1.
 

Porządek obrad
 
1.    Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2.   Stwierdzenie prawidłowości obrad i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.   Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4.   Odczytanie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
5.   Odczytanie i zatwierdzenia protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Koła
6.   Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
7.   Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za sezon 2017/2018.
8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła.
9.   Dyskusja nad Sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za sezon 2017/2018 , oraz zatwierdzenia sprawozdania z budżetu za sezon 2017/2018.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
12.  Głosowanie nad absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
13.  Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na sezon 2018/2019 .
14.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie działalności i budżetu Koła na sezon 2018/2019.
15.  Wybór kandydatów na Okręgowe Zjazdy PZŁ w Suwałkach i Łomży.
16.  Głosowanie w sprawie propozycji uchwał ( załącznik).
17.  Wolne wnioski ( odczytanie pism Kol. Danuty Poredy ).
18.  Dyskusja
19.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Protokoły z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Koła dostępne są w siedzibie Koła.
Przypomina się o OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.

Zarząd Koła


Polityka cookies