Zmiany w regulaminie Polowań

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 września 2019 r.
Poz. 1782
rozporządzenie Ministra środowiska1)
z dnia 10 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 oraz
z 2019 r. poz. 125, 730 i 897) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 548, z 2010 r. poz. 1250, z 2011 r. poz. 1548, z 2013 r. poz. 889 oraz z 2017 r.
poz. 1485) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 14a otrzymuje brzmienie:
„14a) polowaniu indywidualnym – rozumie się przez to polowanie:
a) wykonywane przez jednego myśliwego, z psem lub psami albo bez psa, działającego niezależnie od
innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim,
b) na drapieżniki przy stogach i norach wykonywane przez myśliwych korzystających z psa lub psów,
c) na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z psa lub
psów,
d) na dziki wykonywane w dzień przez jednego myśliwego przy udziale jednego naganiacza albo jednego
podkładacza z psem;”,
b) po pkt 15a dodaje się pkt 15b w brzmieniu:
„15b) poszukiwaniu postrzałka – rozumie się przez to podejmowanie przez myśliwego lub grupę myśliwych
czynności zmierzających do odnalezienia rannej zwierzyny w celu skrócenia jej cierpień; poszukiwanie
postrzałka może odbywać się przy udziale naganiacza lub przy użyciu psa lub psów albo bez psa;”;
2) w § 3:
a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Polowanie na zwierzynę grubą odbywa się wyłącznie z użyciem broni myśliwskiej, o której mowa w ust. 2, oraz
naboi myśliwskich, z wyłączeniem naboi myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi, przy czym:”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Do wykonywania polowania na drapieżniki używa się broni myśliwskiej o lufach gwintowanych oraz
naboi myśliwskich, w tym naboi z pociskami pełnopłaszczowymi, lub broni myśliwskiej o lufach gładkich oraz
naboi myśliwskich wymienionych w ust. 4 lub 5.”;
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1782
3) w § 4:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Do wykonywania polowania w nocy na dziki dopuszcza się używanie noktowizyjnych i termowizyjnych
celowniczych urządzeń optycznych.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się poszukiwanie postrzałka z użyciem sztucznego źródła światła przymocowanego do broni.”;
4) w § 5 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;
ograniczenie to nie dotyczy polowania z psami lub naganką na ptactwo, z psami lub naganką na drapieżniki
oraz poszukiwania postrzałka z psem lub psami;”,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a) polowanie indywidualne na dziki wykonywane w dzień:
a) z psem lub psami,
b) przy udziale jednego naganiacza albo jednego podkładacza z psem
– może odbywać się w okresie od dnia 15 sierpnia do dnia 31 stycznia;
1b) polowanie na zwierzynę wsiedlaną może odbywać się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej
wsiedlenia;”,
c) w pkt 2 i 3 skreśla się wyrazy „poszukujący postrzałka może korzystać z pomocy naganiacza lub innego myśliwego, a także korzystać z psa prowadzonego na otoku”,
d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) myśliwy powinien poszukiwać postrzałka i go uśmiercić możliwie szybko i w sposób oszczędzający niepotrzebnych cierpień, z zachowaniem szczególnej ostrożności i zastosowaniem środków niezbędnych dla
zapewnienia bezpieczeństwa uczestników polowania i osób postronnych, a także z uwzględnieniem bezpieczeństwa używanych do polowania psów;”;
5) w § 7:
a) w ust. 1 pkt 1 i 1a otrzymują brzmienie:
„1) piżmaki i drapieżniki – przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz lornetkę lub obserwacyjne urządzenie
termowizyjne lub noktowizyjne i latarkę;
1a) dziki – przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub 1a, oraz lornetkę lub obserwacyjne urządzenie termowizyjne lub noktowizyjne i latarkę;”,
b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przed strzałem osobiście rozpoznać przez lornetkę lub obserwacyjne urządzenie termowizyjne lub noktowizyjne cel i teren na linii strzału w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, a także w przypadku określonym
w ust. 1 pkt 1a, gdy używa do wykonywania polowania celowniczych urządzeń optycznych, o których
mowa w § 4 ust. 1 lub 1a;”;
6) uchyla się § 21;
7) w § 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na terenie obwodu łowieckiego znajduje się jedna książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zwana dalej „książką ewidencji”.”,
b) uchyla się ust. 2–5;
8) uchyla się § 28;
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1782
9) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prowadzący polowanie lub wyznaczony przez niego myśliwy przed rozpoczęciem polowania sporządza listę
naganiaczy, psów biorących udział w polowaniu oraz osób towarzyszących, dokonuje odprawy naganki, informuje
o warunkach polowania, w szczególności o obowiązkach i sposobie zachowania się podczas polowania, w tym używania psów i poszukiwania postrzałków.”;
10) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Polowanie uważa się za rozpoczęte z chwilą zajęcia pierwszego stanowiska przez myśliwego podczas rozprowadzania myśliwych przed pierwszym pędzeniem.”;
11) w § 31 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Prowadzący polowanie przed rozpoczęciem pierwszego pędzenia przeprowadza odprawę myśliwych, w trakcie której powinien:”;
12) § 39 otrzymuje brzmienie:
„§ 39. Myśliwy może, za zgodą prowadzącego polowanie, zabrać ze sobą na stanowisko psa lub psy. W takim
przypadku pies lub psy powinny być trzymane na otoku.”;
13) w § 40:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obowiązek zapewnienia poszukiwania postrzałka i jego uśmiercenia spoczywa na myśliwym, który go
postrzelił.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Myśliwy może poszukiwać postrzałka tylko po zakończeniu pędzenia i za zgodą prowadzącego polowanie.”,
c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Prowadzący polowanie, na prośbę myśliwego, powinien udzielić mu pomocy podczas poszukiwania postrzałka zwierzyny grubej.
4. Myśliwy poszukujący postrzałka nie może wymagać przerwania polowania.”;
14) po § 41 dodaje się § 41a w brzmieniu:
„§ 41a. Przerwy zarządzone przez prowadzącego polowanie nie są polowaniem.”;
15) w § 42 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pieczątkę dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego albo nazwę i adres siedziby dzierżawcy lub zarządcy
obwodu łowieckiego;”;
16) w § 47 uchyla się ust. 3;
17) w § 51 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pieczątkę prowadzącego punkt skupu albo imię i nazwisko, albo nazwę prowadzącego punkt skupu oraz adres
punktu skupu;”;
18) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w polu nr 1 po wyrazach „zarządcy obwodu łowieckiego” dodaje się
wyrazy „albo nazwę i adres siedziby dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego”;
19) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 15 i 17–19, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Minister Środowiska: H. Kowalczyk

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1782/1
Polityka cookies