Walne Zgromadzenie

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 1 „PUSZCZA” w Piszu
        na podstawie §55 Statutu PZŁ zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Koła na dzień 01.06.2019 roku ( sobota) o godz.9,00 w Sali Starostwa Powiatowego w Piszu ul. Warszawska 1.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2.Stwierdzenie prawidłowości obrad i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4.Odczytanie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
5.Odczytanie i zatwierdzenia protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Koła
6.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
7.Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za sezon 2018/2019.
8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła.
9.Dyskusja nad Sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za sezon 2018/2019 , oraz zatwierdzenia sprawozdania z budżetu za sezon 2018/2019
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
12.Głosowanie nad absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu /głosowanie tajne/.
13.Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na sezon 2019/20120 .
14.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie działalności i budżetu Koła na sezon 2019/2020.
15.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie dalszego zagospodarowania działki w miejscowości Kocioł / budowa budynku gospodarczego/.
16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie założenia EKEP tj. elektronicznej książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych.
17. Rozpatrzenie wniosków Kol. Jerzego Sekścińskiego i Kol. Anatola Kobrzyńskiego o zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu gospodarki łowieckiej oraz zwolnienie Kol. Kazimierza Mańczaka ze składek na rzecz Koła.
18. Wolne wnioski ( odczytanie pisma Kol. Andrzeja Makarewicza).
19. Dyskusja
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Protokoły z ostatniego Walnego Zgromadzenia Koła dostępne są w siedzibie Koła.
Przypomina się o OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.

Zarząd Koła

Polityka cookies